பிழை செய்தி

Notice: views_plugin_display_attachment->attach_to() ல் Undefined property: view::$exposed_input (/home/marven5e/public_html/spl/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_attachment.inc ல் வரி 245).

Copyright © 2017ESSAA. All rights reserved.

FAQ

 

01 ஜூலை 1966 க்கும் 30 ஜுன்1968க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்களில் தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Min of Home Affairs Notification No F.14/26/64-Estt(D) dated 11 Oct 1966)

01 ஜூலை 1968 க்கும் 30 ஜுன்1971க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் ஆறுமாத காலத்திற்கு குறையாமல் பணியாற்றியவர்களில்  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Min of Home Affairs Notification No 14/11/68-Estt(D)/Estt -C)dated   13  Feb 69).

01 ஜூலை 1971 க்கும் 30 ஜுன்1974க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்களில் தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Cabinet Secretariat, Department of Personnel Notification No 13/3/71-Ests(C) dated 14 Oct 71)
 

01 ஜூலை 1974 க்கும் 30 ஜுன்1979க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில்உறுதிமொழிக்குப் (சான்றொப்பம்) பின் ஆறுமாத காலத்திற்கு குறையாமல்  பணியாற்றியவர்களில்  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Cabinet Secretariat, Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No 13/24/73-Estt(C) dated 26 Oct 74).

01 ஜூலை 1974 க்கும் 30 ஜுன்1979க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில்உறுதிமொழிக்குப் (சான்றொப்பம்) பின் தொடர்ந்து ஆறுமாத காலத்திற்கு குறையாமல்  பணியாற்றியவர்களில் சுய வேண்டுதல் அல்லது  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள். சுய வேண்டுதலில் படை விலகியோர்களில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் பணியாற்றியவர்களில் சுய வேண்டுதல் அல்லது  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்
(Authority : Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No
39016/10/79-Estt(C) dated 15 Dec 79)

Those who were released on or after 01 Jul 87 - Any person who has
served in any rank (whether as combatant or not) in the armed forces of the
Union and was released/retired with any kind of pension from Defence Budget
or released on completion of specific terms of engagement with gratuity
otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on
account of misconduct or inefficiency.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)
Personnel of Territorial Army - Who are pension holders ;for continuous
embodied service, persons with disability attributable to military service and
gallantry award winners retired on or after 15 Nov 86.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)
Personnel of Army Postal Service - Personnel of Army Postal Service , who
are a part of regular Army and retire from such service (that is directly from
APS without reversion to P&T Department) with a pension or who have been
released from such service on medical grounds attributable to military service
or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability
pension shall come within the definition of ex-servicemen
(Authority : Min of Defence OM No 9(52)/88/D)(Res) dated 19 Jul 89)
Note : As per Govt. of India, Min of Def/Department of ESW OM No
1(9)/2010/D(Res-I) dated 20/21 Jul 2011, personnel who were on deputation in
APS for more than six months prior to 14 Apr 87 would also be considered as
ex-servicemen with all consequential benefits.
Recruits - Who are boarded out/released on medical grounds and granted
medical/disability pension. However, the operation of the OM has been kept in
abeyance for issuance of notification by DOP&T.
(Authority : Min of Def/Department of ESW OM No 12/1/2005/D(Res) dated 01
Feb 2006)
Those who were released on or after 10 Oct 2012 **
An ex-servicemen means a person-
(i) Who has served in any rank whether as a combatant or non combatant in the
Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and
(a) Who either has been retired or relieved or discharged from such
service whether at his own request or being relieved by the
employer after earning his or her pension; or
(b) Who has been relieved from such service on medical grounds
attributable to military service or circumstances beyond his control
and awarded medical or other disability pension; or
(c) Who has been released from such service as a result of reduction in
establishment;
or
(ii) who has been released from such service after completing the specific
period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of
dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has
been given gratuity; and includes personnel of the Territorial Army,
namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells
of qualifying service;
or
(iii) personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and
retired from the Army Postal Service without reversion to their parent
service on medical grounds attributable to or aggravated by military
service or circumstances beyond their control and awarded medical or
other disability pension;
or
(iv) Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than
six months prior to the 14th April,1987; or
(v) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted
medical disability pension irrespective of the date of boarding
out/release.***
** Authority: DOP&T office Memo No.36034/1/2006-Estt(Res) dated 04
Oct 2012 and this order came into force from the date it is published in
the Gazette of India vide G.S.R 757(E) dated 10th Oct 2012.)
*** Authority – Ministry of Defence, Department of Ex-servicemen
Welfare D(Res I) OM dated 07th July 2014 ex-recruits have been granted
ESM Status irrespective of the date of boarding out/release.
Note : The eligibility of the person to the status of ex-servicemen will be
governed by the definition in vogue at the time of his discharge and will not be
affected by the changes in the definition subsequent to the discharge

01 ஜூலை 1966 க்கும் 30 ஜுன்1968க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்களில் தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Min of Home Affairs Notification No F.14/26/64-Estt(D) dated 11 Oct 1966)

Para 6 is relevant

 
     G. No. 1/13/09-P&PW (E)
         Government of India 
        Ministry of Personnel, 
P.G. & Pensions Department of Pension & Pensioners'Welfare
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, 
                                  19th July, 2017. 
OFFICE MEMORANDUM 
Sub: Eligibility of divorced daughters for grant of family pension - clarification regarding. 
 
Provision for grant of family pension to a widowed/divorced daughter beyond the age of 25 years has been made vide OM dated 30.08.2004. This provision has been included in clause (iii) of sub-rule 54 (6) of the CCS (Pension), Rules, 1972. 
 
2. As indicated in Rule 54(8) of the CCS (Pension) Rules, 1972, the tum of unmarried children below 25 years of age comes after the death or remarriage of thei mother/father, i.e., the pensioner and his/her spouse. Thereafter, the family pension is payable to the disabled children for life and then to the unmarried/widowed/divorced daughters above the age of 25 years. 
 
3. It was clarified, vide this department Office Memorandum of even number, dated 11th September, 2013, that the family pension is payable to the children as they are considered to be dependent on the Government servant/pensioner or his/her spouse. A child who is not earning equal to or more than the sum of minimum family pension and dearness relief thereon is considered to be dependent on his/her parents. Therefore, only those children who are dependent and meet other conditions of eligibility for family pension at the time of death of the Government servant or his/her spouse, whichever is later, are eligible for family pension. If two or more children are eligible for family pension at that time, family pension will be payable to each child on his/her tum provided he/she is still eligible for family pension when the tum comes. 
 
4. It was clarified that a daughter if eligible, as explained in the preceding paragraph, may be granted family pension provided she fulfils all eligibility conditions at the time of death/ineligibility of her parents and still on the date her tum to receive family pension comes. Accordingly, divorced daughters who fulfil other conditions are eligible for family pension if a decree of divorce had been issued by the competent court during the life time of at least one of the parents. 
 
5. This department has been receiving grievances from various quarters that the divorce proceedings are a long drawn procedure which take many years before attaining finality. There are many cases in which the divorce proceedings of a daughter of a Government employee/pensioner had been instituted in the competent court during the life time of one or both of them but none of them was alive by the time the decree of divorce was granted by the competent authority. 
 
6. The matter has been examined in this department in consultation with Department of Expenditure and it has been decided to grant family pension to a divorced daughter in such cases where the divorce proceedings had been filed in a competent court during the life of employee/pensioner or his/her spouse but divorce took place after their death - provided  the claimant fulfills all other conditions for grant of family pension under rule 54 of the CCS (Pension) Rules, 1972. In such cases, the family pension will commence from the date of divorce. 
7. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their ID No. l(l 1)/EV/2017, dated i11 July, 2017. ~ - /.
(D.K. Solanki)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 24644632
The penury grant is provided to non-pensioner Ex-servicemen/widows, who are above 65 years of age by the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence through Kendriya Sainik Board. Enhanced penury grant to non-pensioner Ex-Servicemen/Widows to Rs. 4,000/- per month from the existing rate of Rs. 1,000/- p.m.
 
enhanced-penury-grant-to-non-pensioner-paramnews
 
New Delhi: The government has enhanced penury grant to non-pensioner Ex-Servicemen/Widows to Rs. 4,000/- per month from the existing rate of Rs. 1,000/- p.m. The Defence Minister Shri Arun Jaitley approved the enhancement of the penury grant following the demands by different stake holders, including Ex-servicemen Associations, Rajya Sainik Boards, Ex-servicemen/widows. Recently, the Governor of Jammu and Kashmir, Shri N N Vohra had also sent a proposal to Shri Jaitley to increase the amount to Rs. 4,000/-.
 
The penury grant is provided to non-pensioner Ex-servicemen/widows, who are above 65 years of age by the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence through Kendriya Sainik Board.
 
The step of enhancement of penury grant will benefit a large number of non-pensioner Ex-servicemen and widows who are in a state of penury. It was last revised from one time grant of Rs. 30,000/- to Rs. 1,000/- per month in October 2011.

From  245 %  it is enhanced to  256  % w.e.f  1-7-2016.........11%  increased.
From   256 %    enhanced t   264%    w.e.f     1-1-2017         8%   increased.

Same way for Families / Dependants 
From   237 % it is increased to  248 % w.e.f 1-7-2016  and
From   248 % to  increased to   256 % w.e.f 1-1-2017.

Authority:   F NO: 42/15/2016-P & PW (G)  DATED 12-5-2017.

All affected pensioners may approach their Banks for getting the revised DA.

ITEM: XIII DEDUCTION OF IT AT SOURCE
One wished the DAV had also brought out that TDS is not applicable to Widows as their pension is treated as Income from  other sources

 
CONDITIONS FOR CLAIMING INCOME TAX RELIEF UNDER SECTION 89
 
1.       There is no necessity to file all previous years returns for claiming relief u/s 89.
 
2.      The relief u/s 89 is to be given in the assessment in which the extra payment by way of arrears, advance etc., is taxed.
 
3.      Basically, the relief u/s is arithmetical.
 
4.      It involves finding out two rates of tax.  The first is the rate of tax applicable to the total income including the extra amount in the year of receipt.  The second is finding out the rate by adding the arrears to be total income of the years to which they relate.
 
5.      For this purpose, the assessee should be asked for a true and authentic statement of the total income of the earlier years to which the arrears pertain.
 
6. There is no warrant for issuing a notice u/s 148 or calling for returns of income of the earlier years.
Note: Many defence pensioners (Specially re-employed and retired), who have received Delinking arrears are hesitating to claim relief u/s 89 because of the fear that they will be asked to file Income Tax returns for the previous years.  The above clarification is given to clear their doubts.  You can file IT return First Time & claim relief without any fear.  Once tax deducted from your pension, you have to file IT return settle the things.  You should not leave it unattended.
 
 
 
Dear veteran brothers,
 
It is a happy news  that
 the ADLR Scheme is an Endeavour  to ensure  that our veterans get  an Honourable  and befitting Farewell from the services during their Last Journey.
 
Now  the existing  grant of Rs.5000 towards the Funeral expenses is  increased to Rs.10000/ with effect from 08-07-2016.
 
Dear veteran bothers, please note the same and inform the news to fellow veterans in your areas.
 
SOI:  Joint Director, Canteen Services- DDGCS.
 
 

Pension Sanctioning Authorities/ Supporting Documents

 1. Principal C.D.A. (P) Allahabad is the Pension Sanctioning authority in respect of
  1. Commissioned officers of Army
  2. Personnel below Officer Rank (PBOR) of Army
  3. All Defence civilians serving in Defence establishments all over the country (Including Coast Guard, GREF, and DAD)
 2. D.C.D.A. (AF), Subroto Park,Delhi Cantt.is the Pension Sanctioning authority in respect of
  1. Commissioned Officers of Air Force
  2. PBORs of the Air Force
 3. C.D.A. (Navy), MUMBAIis the Pension Sanctioning authority in respect of
  1. Commissioned Officers of Navy
  2. PBOR of the Navy

Note :

 1. Prior to 1.11.85 pension in respect of Commissioned Officers and PBOR of Air Force and Navy was sanctioned by the Pr. CDA(P) Allahabad since 1.11.85 the same has been transferred to DCDA(AF) Subroto Park, Delhi Cantt. and CDA(Navy) Mumbai respectively.
 2. The pensionary awards are notified through an order called Pension Payment order.(PPO)
The Pension Payment Orders are sent by the following authorities along with the documents mentioned against each:-
  Category of pensioner Pension Sanctioning Authority (PSA) PPO sent to Pension Disbursing Agencies through Supporting documents sent along with the PPO
1. Army Commissioned Officers and their families PCDA(P) Allahabad PCDA(P) Allahabad Joint Photograph of the pensioner, signature of the pensioners.
2. Navy Commissioned Officers and their families CDA(N) Mumbai CDA(N) Mumbai Joint Photograph of the pensioner, signature of the pensioners.
3. Air Force Commissioned Officers and their families DCDA (AF) New Delhi DCDA (AF) New Delhi Joint Photograph of the pensioner, signature of the pensioners.
4. PBOR-Army:Personnel below Officer’s rank and their families PCDA(P) Allahabad Record Offices Details of descriptive roll with joint photographs and pension certificates.
5. Defence Civilians and their families (including DAD, GREF & Coast Guard) PCDA(P) Allahabad Head Of the Offices (HOO) Descriptive particulars with joint photograph and pension certificate
6. Air Force personnel below officers rank and their families DCDA(AF) New Delhi A.F. Record Office, Subroto Park, Delhi Cantt. Details of descriptive roll with joint photographs and pension certificates.
7. Navy personnel below officers rank and their families CDA(N) Mumbai Bureau of Sailors, Cheetah Camp, Mumbai Details of descriptive roll with joint photographs and pension certificates.

In case any of the above documents is not received, the PPO and other documents should not be acted upon, and will be returned to the Pension Sanctioning Authority.

 

Ser

Grants

Amount

(a)

Penury Grant (65 Years and above) (Non-Pensioners upto Hav Rank)

Rs 1,000/-pm(Life Time)

(b)

Education Grant

(a) (i) Boys/ Girls upto Graduation

(ii) Widows PG

(Pensioners/Non Pensioner upto Hav Rank) and upto two children

Rs 1,000/-pm

(c)

Officer Cadet Grant (for Cadets of NDA only) Pensioner/Non-pensioner upto Hav Rank

Rs 1,000/- pm

(d)

Disable Children Grant

(Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank)

Rs. 1,000/- pm

(e)

House Repair Grant

(Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank)

(i)100% Disabled ESM

(ii) Orphan Daughter ESM (of all ranks)

Rs 20,000/- (max)

(f)

Daughter’s Marriage Grant (Upto 02 Daughters)

(Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank)

Widow Re-marriage Grant

(widow of Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank)

*if married on or after 21 Apr 16

Rs 50,000/- Per Daughter

(g)

Funeral Grant

(Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank)

Rs 5,000/-

(h)

Medical Grant

(Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank Nepal)

Rs 30,000/-(max)

(j)

Orphan Grant

(Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank)

(i) Daughters of ex-servicemen till she is married.

(ii) One Son of ex-servicemen upto 21 years of age.

 

Rs 1,000/-pm

(k)

Vocational Trg Grant For Widows

(Pensioner/Non- Pensioner upto Hav Rank)

Rs 20,000/-(One Time)

Serious Diseases Grant from AFFD Fund to Non-Pensioner ESMs of all Ranks.

(a) Serious Diseases as listed below:-Angioplasty Angiography, CABG, Open Heart Surgery, Valve Replacement, Pacemaker Implant, Renal Implant,

Prostate Surgery, Joint Replacement and Cerebral Stoke.

Other Disease: Where more than Rs. 1.00Lac has been spent on treatment

 

(b) Dialysis and Cancer treatment

75%/90% of total expenditure for Officers and PBOR respectively upto Rs1.25 Lac (max)

Special Sanction to Veeer naris for Purchase of Four Wheelers through CSD. Widows of martyrs declared “Battle Casualty “who had not rendered service, were not entitled for purchase of four wheelers through CSD. DDGCS, in consultation with the Service Headquarters examined the matter, wherein it was recommended that policy for grant of special sanction to Veer naris for purchase of four wheelers through CSD be considered for implementation. A special sanction has now been accorded to Veer naries for purchase of four wheelers through CSD once in their life time.